Standpunten IJPOS

IJPOS

Standpunten

Favicon

Onderstaande standpunten vormen de kaders waarmee de bestuurders van IJPOS het gesprek kunnen aangaan met de lokale en regionale overheden (Gemeente Velsen, Zeehaven IJmuiden, Projectbureau Noordzeekanaalgebied), andere ondernemersnetwerken (AYOP, OV IJmond, BIZ Havengebied IJmuiden, Techport, GreenBiz, Stichting Business Docks), Citymarketing Velsen, pers en andere stakeholders. Het primaire verzorgingsgebied van IJPOS zijn de havengebieden in IJmuiden, Velsen Noord en Beverwijk. Vanuit die positie zoekt zij op grensoverschrijdende thema’s samenwerking met bovenstaande partijen die in de aansluitende regio’s actief zijn.

1. Omzet en arbeid in havengebied houden

In de havens van IJmuiden, Velsen Noord en Beverwijk moet volop ruimte zijn voor ondernemerschap. IJPOS zet zich in om zoveel mogelijk omzet en arbeid in deze havens te realiseren door elkaar de bal toe te spelen met focus op de sectoren Maritiem, Offshore én Visserij. IJPOS spant zich in om nieuwe omzetkansen in de regio toegankelijk te maken voor haar leden: - Onderhoud Zeesluis IJmuiden; - Installatie, onderhoud en decommissioning Offshore Wind-parken; - Groei olie en gaswinning op de Noordzee; - Duurzaamheidsagenda van Tata Steel; - Energietransitie in de regio zoals het optuigen van een waterstof-economie en toepassen van walstroom, niet alleen voor DFDS, maar ook voor de visserijhaven. - Omzet en arbeid dat voortkomt uit een gezonde instandhouding visserij vloot en visafslag IJmuiden, omdat de Noordzee een belangrijke lokale voedselvoorziening is voor de regio. Nieuwe locaties voor Offshore Wind worden in overleg met visserijsector bepaald, zodat er geen parken komen in visrijke gebieden. Om de samenwerking te stimuleren, organiseert IJPOS regelmatig bijeenkomsten, c.q. ‘kijkjes in de keuken’, waarbij leden hun deur openzetten voor overige leden.

2. Goede bereikbaarheid

IJPOS zet zich in om knelpunten op gebied van bereikbaarheid in de havengebieden van IJmuiden, Velsen Noord en Beverwijk te signaleren en onder de aandacht te brengen bij de verantwoordelijke instanties. De focus ligt daarbij op de gevolgen die een herinrichting van de Kanaaldijk en Pontplein kan hebben. Ook de effecten van het plan ‘Van Pont tot Park’ mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van het havengebied (het economisch hart van Gemeente Velsen). • IJPOS heeft als standpunt dat beroeps- en personenvervoer over de weg tussen het havengebied en de aansluiting op de snelwegen A9/A22 in 95% van de gevallen niet langer dan 12 minuten mag duren. • IJPOS spant zich in om de bedrijventerreinen in en om het havengebied goed bereikbaar te maken met Openbaar Vervoer, zodat medewerkers vlot en veilig van en naar het werk kunnen komen. • IJPOS werkt samen met IJmond Bereikbaar om de laatste km naar het werk schoon en veilig te kunnen afleggen.

3. Veiligheid

IJPOS werkt mee aan de doelstellingen van BIZ 2.0 Havengebied IJmuiden om te komen tot veilige, schone en goed bereikbare bedrijventerreinen. Doelen daarbij zijn: - aantrekkelijke uitstraling; - de beste bedrijfs- en industrielocaties voor haven-gerelateerde bedrijvigheid van Nederland; - het meest duurzame (haven)gebied van Noord-Holland. IJPOS stimuleert haar leden om zich weerbaarder te maken op het thema Cybersecurity en doet dat in samenwerking met Gemeente Velsen, BIZ Havengebied IJmuiden en Politie Noord-Holland (RPC).

4. Vestigingsbeleid

Bij het toekennen van bedrijfsruimtes aan de havenkades moeten haven/kade-gerelateerde bedrijven voorrang krijgen. Echter, om langdurige leegstand te voorkomen, moeten overige bedrijven ook de gelegenheid krijgen zich aan de havenkades te kunnen vestigen. IJPOS vindt dat er voldoende tijdelijke voorzieningen moeten komen voor werknemers die een kortere periode op projectbasis in de IJmond werkzaam zijn, zoals voor de groeimarkt Offshore Wind. Denk daarbij aan hotels voor kort verblijf, maar ook aan hygiënische faciliteiten voor chauffeurs die tijdelijk in ons havengebied verblijven.

5. Voldoende vakbekwaam personeel

IJPOS ondersteunt de ambities van Techport (Publiek/Private Samenwerking van provincie NH, Gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk, Nova College, Tata Steel en Crown van Gelder) om in 2030 dé excellente economische regio van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie zijn. IJPOS-leden willen met Techport samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en aan voldoende talent.

6. Positionering IJmond regio

IJPOS vindt dat de positionering van de havengebieden in IJmuiden, Velsen-Noord en Beverwijk binnen de IJmond op landelijk niveau moet worden verbeterd. Onze regio moet goed zichtbaar en vertegenwoordigd zijn binnen het Noordzeekanaalgebied, en daarbuiten. Denk daarbij aan een sterke Strategische Alliantie Noordzeekanaalgebied.

7. Samenwerking

Een krachtige samenwerking tussen de IJmond-gemeenten en andere ondernemersnetwerken binnen het Noordzeekanaalgebied is belangrijk om landelijk een vuist te kunnen maken. IJPOS deelt haar standpunten graag met andere netwerken langs het Noordzeekanaalgebied, zoals Zeehaven IJmuiden, BIZ Havengebied IJmuiden, OV IJmond, AYOP, Port of Amsterdam, Amports en ORAM, om te onderzoeken welke strategische thema’s gezamenlijk kunnen worden opgepakt en versterkt kunnen worden uitgedragen.